ກອງປະຊຸມເຜີຍແຜ່ຜົນສຳເລັດ
ຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍໜ່ວຍພັກກົມເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ

 

ຕອນຂອງວັນທີ່ 25 ເມສາ ປີ 2014 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງສູນອິນເຕີແນັດແຫ່ງຊາດ ໄດ້ເປີດກອງປະຊຸມເຜີຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫ່ຍຂອງໜ່ວຍພັກສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ

ຈຸດປະສົງ ເພື່ອໃຫ້ບັນດາພະນັກງານລັດຖະກອນພາຍໃນສູນບໍລິຫານລັດ ແລະ ສູນຄົ້ນຄ້ວາ ເຫັນໄດ້ບົດບາດ
ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງພັກໃນຂົງເຂດວຽກງານຂອງຕົນ ຊື່ງໃຫ້ກຽດເຜີຍແຜ່ໂດຍທ່ານ ສີຢາງ ເຈີຕົວ ເລຂາໜ່ວຍພັກ
ສູນບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກ ໂດຍມີພະນັກງານລັດຖະກອນຈາກ 2 ສູນພາຍໃນ ແລະ ຈາກ 3 ອົງການ
ຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ຂອງໜ່ວຍພັກດັ່ງກ່າວເຂົ້າຮ່ວມຮັບຟັງທັງໝົດ 44 ຄົນ